Identitetsdesign

En visuell identitet er hvordan virksomhetens verden uttrykkes billedlig. Den skal gjenspeile en kultur, et produkt/tjeneste – som er helt annerledes enn alle andres måte å være på. Den skal fange og skape en stemning i tillegg til å være et visuelt uttrykk for virksomheten. 

En visuell identitet kan for eksempel bestå av bedriftens navn, logo, symbol, farger, strukturelle kjennetegn, typografi, regi/layout og bildestil. Logoen er en svært viktig byggesten i den visuelle identiteten – den er virksomhetens signatur. En visuell identitet skal presentere bedriften eller tjenesten på en profesjonell, tydelig og unik måte. Den skal kommunisere bedriftens verdier og visjon.

Illustrasjon

Din virksomhet kan fremstå som enda mer unik om du får utviklet dine egne illustrasjoner og symboler i tråd med din visuelle identitet. Her har du virkelig en mulighet til å differensiere deg.

Infografikk

Infografikk er grafisk visuell representasjon av informasjon/data/kunnskap. Målet er å presentere innholdet så klart og tydelig som mulig. Infografikk kan gjøre innholdet mer universelt og enklere å forstå.

Animasjon

Enkel animasjon kan være med på å skape oppmerksomhet, øke forståelsen for din vare/tjeneste, skape engasjement, raskt formidle et budskap, bli husket og gi et varig inntrykk.

Pakningsdesign

Emballasjen skal reflektere brandet, samtidig som det må tas hensyn til for eksempel plassering i butikk, differensiering, hensiktsmessig utforming og materialbruk.

Bøker og magasiner

I bøker og magasiner må det legges til rette for god lesbarhet og rask oppfattelse av innholdet. Dette kan gjøres ved typografi, illustrasjon eller andre visuelle hjelpemidler.

Webdesign

Websiden er en del av virksomheten og bør ha det samme visuelle uttrykket som resten av merkevaren. Ta hensyn til brukeren – det bør være greit å finne frem til ønsket informasjon.

 • Logo
 • Visuell identitet
 • Illustrasjoner, symboler og ikoner
 • star
  Infografikk og bruksanvisninger
 • Medlemsblader og magasiner
 • Bøker og bokomslag
 • Aviser og avisinnstikk
 • star
  Emballasje
 • Websider
 • Markedsmateriell
 • Visittkort, brevark og konvolutter
 • star
  Enkel animasjon

Visuell identitet

Hovedformålet med en visuell identitet er å skape gjenkjennelse. Når man ser en annonse, magasin, visittkort eller en dekorert bil, skal man umiddelbart forstå hvem som er avsender.

Designet som møter kunden – uansett om det er et medlemsblad, webside, logo, brosjyre, infografikk, bøker, animasjon eller emballasje – skal visualisere essensen av virksomheten. Designet, den visuelle identiteten, er «det du ser» og skal reflektere innholdet og brandet.

En visuell identitet er et helhetlig designuttrykk, som gjennom tekst og bilder gjenspeiler bedriften på en unik måte. En visuell identitet består av bedriftens navn, logo, symbol, grafiske elementer, farger, strukturelle kjennetegn, typografi, regi/layout og bildestil. Den visuelle identiteten skal være forankret i bedriftens verdier, mål, visjon, misjon og historie, og gjenspeile en kultur, et produkt/tjeneste. Den skal fange og skape en stemning og gjenspeile hvordan det er ønskelig å fremstå i et marked.

En visuell identitet skaper et tydelig visuelt uttrykk som understreker bedriftens profesjon, slik at kunden raskere vil oppfatte budskapet og oppleve bedriften like profesjonell som den i virkeligheten er. Vi er vant til å ta raske beslutninger, og de blir ofte tatt basert på hvordan ting ser ut. Førsteinntrykket er kjempeviktig, fordi det er nå (via den raske, presise og dominerende synssansen) oppfatningen av bedriften blir grunnlagt. Og det er FØR kunden rekker å lese om hva dere holder på med. Det er ingen som vet at dere har en Posche-motor om karosseriet er Lada…

En solid forankret visuell identitet

For å skape en solid merkevare må den visuelle identiteten være godt forankret i bedriften, dvs grunnarbeidet – brandingen – må være på plass. Det er ut i fra dette fundamentet en visuell identitet utvikles.

Se på isfjellet for sammenlikning: Under vannoverflaten ligger det store fjell og ismasser som vi ikke ser. Istoppene over havskorpa ser vi, kan forholde oss til, og til og med beundre. Brandingen, merkevaren, er det som ligger under havoverflaten og utgjør fundamentet i den visuelle identiteten.

Et unikt og gjenkjennelig uttrykk som huskes

Den visuelle identiteten skal være særegen og fremstå slik at bedriften kan differensiere seg i markedet. Med et helhetlig og unikt uttrykk, vil bedriften fremstå som tydelig, seriøs, ensartet, organisert og gjenkjennelig.

Også innad i bedriften kan en tydelig visuell identitet virke samlende, styrkende og positiv for de ansatte. Flere opplever å bli mer stolt av arbeidsplassen, får større trygghet, selvtillit og tro på fremtiden, når en visuell identitet er på plass.

Differensiering – stå ut i mengden

Med et attraktivt og unikt design – en helt unik visuell verden – vil det bli lettere for dere å skille dere fra konkurrentene. Med et produkt som er lett forståelig og særegent, vil kunden raskere legge merke til akkurat dere. Dermed er det også enklere for kunden å velge dere fremfor noen andre.

Om det å være konsekvent

Med en visuell identitet blir det lagt føringer på et uttrykk som skal være gjennomgående i alle medier og på alle flater. På den måten vil dere oppleves på samme tydelige måte, uansett om møtet med kunden er via et visittkort, en nettside, brosjyre, annonse eller på ditt kontor. Kunden vil igjenkjenne bedriften og huske den lettere når de får repetert et visuellt uttrykk flere ganger.

En designhåndboken (som er en oversikt over hele den visuelle identiteten) vil være retningsgivende og fungere som et oppslagsverk. Designhåndboken vil hjelpe dere å jobbe videre med den visuelle identiteten fremover på egenhånd. Det vil bli dere som er ansvarlig for å ivareta den visuelle identiteten slik at brandet ikke forringes. Tenk på designhåndboken som et levende dokument dere skal ha med dere, leve og vokse sammen med inn i fremtiden.